ශ්‍රී ලංකාවේ ගුණාත්මක වෘත්තීය සහ තාක්ෂණික පුහුණුවේ නව සංවර්ධනයක්.

නවීන ලෝකයේ සෑම තැනම ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ ව්‍යවහාර වේ. ගුණාත්මකභාවය මිනුම් කිරීම සඳහා ක්‍ර‍මවේදයක් වශයෙන් අඛණ්ඩ වැඩිදියුණු කිරීම සහ කාලීන විමර්ශනය කිරීම වැදගත් වේ. තෘතීයීක හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව තෘතීයීක හා වෘත්තීය අධ්‍යාපනය නියාමන ආයතනය වශයෙන් තත්ත්ව පාලන පද්ධතිය නව මාවතකට යොමුකරමින් තත්ත්ව කළමණාකරන පද්ධතිය සංශෝධනය කර පවත්වාගෙන යාම ආරම්භ කර ඇත. නිපුණතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යංශයේ මග පෙන්වීම යටතේ සංශෝධිත තත්ත්ව පාලන පද්ධතිය වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයන් මගින් මේ වනවිට ක්‍රියාවට නංවමින් එය භාවිතා කරමින් සිටී. මෙම සංශෝධික තත්ත්ව කළමණාකරන පද්ධතිය තුළ විවධ ඉලක්ක සපුරාගැනීම සඳහා ලෝක බැංකුවේ සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ආධාර උපකාර යටතේ නිපුනතා සංවර්ධන අංශික වැඩසටහන මගින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබයි.
මේ වනවිට තෘතීයීක සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව මගින් පවත්වන සාර්ථක බාහිර විගණනයන්ගෙන් පසුව වෘත්තීය පුහුණු ආයතන 65 ක් සංශෝධිත තත්ත්ව කළමණාකරන පද්ධතිය යටතේ තත්ත්ව කළමණාකරන පද්ධතියේ සහතික ලබාගැනීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇත. පළමු කාණ්ඩය වශයෙන් පුහුණු ආයතන 20ක් සඳහා ගරු නිපුණතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා අතින් 2016 අප්‍රේල් මස 25 වන දින තත්ත්ව කළමණාකරණ පද්ධතියේ සහතික ප්‍ර‍ධානය කරන ලදි.

තෘතීයීක සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපනයේ තත්ත්ව ආරක්ෂණය
තෘතීයීක සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපන නියාමන ආයතනය වශයෙන් තෘතීයීක සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීය අධ්‍යාපනයේ පරිපූර්ණ තත්ත්ව ආරක්ෂණයක් සඳහා ප්‍ර‍මුඛ කාර්යයභාරයක් ඉටු කරමින් සිටී. ( රූපය-1) මේ සඳහා තෘතීයීක සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව ප්‍ර‍ධාන ක්‍ර‍මවේද තුනක් අනුගමනය කරනු ලබයි.
01. පුහුණු ආයතන ලියාපදිංචි කිරීම – මෙය නීතිමය අවශ්‍යතාවයක් වන අතර පාර්ලිමේන්තු පනතක් මගින් ඊට අවශ්‍ය බලය කොමිෂන් සභාවට පැවරී ඇති අතර එහිදී කොමිෂන් සභාව බලාපොරොත්තු වන මූලික නිර්ණායක පුහුණු ආයතන විසින් සපුරාගත යුතු වේ.
02. පුහුණු පාඨමාලා ප්‍ර‍තීතනය කිරීම – මෙහිදී පුහුණු ආයතන ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් ලබාදීම සඳහා අවශ්‍ය නිර්ණායක සපුරාගත යුතු වේ. එහිදී ජාතික නිපුණතා සම්මතයන් තුළ බලාපොරොත්තුවන මූලික නිර්ණායක ඉටුකර ගත යුතු වේ.
03. තත්ත්ව කලමණාකරණ පද්ධතියේ සහතික කරණය – මෙය පුහුණුවේ ගුණාත්මකභාවය සම්බන්ධ ක්‍රියාවලි ප්‍රවේශයක් වන අතර පුහුණු ආයතනයේ සතුටුදායක මට්ටමින් තත්ත්ව කලමණාකරණ පද්ධතිය ස්ථාපිත කර පවත්වාගෙන යන බව තහවුරු කලයුතු ය. මෙම ක්‍රියාවලි ප්‍රවේශය ජාත්‍යන්තර ප්‍ර‍මිතීන්ට අනුව සකස් කර ඇත.

නව තත්ත්ව කළමණාකරන පද්ධතිය.
පැවති තත්ත්ව කළමණාකරන පද්ධතිය සංශෝධනය කිරීමේ ප්‍ර‍ධාන අරමුණ වූයේ මෙම ක්‍රියාවලිය වඩාත් සරල කිරීම, ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම, සංවර්ධනය සහ භාවිතාව පහසු කිරීම සඳහායි. මෙම පහසුකම් සහිත පුහුණු ආයතන ඔවුන්ගේ ගුණාත්මක පුහුණුව ලබාදීමේ දී ශ්‍ර‍ම වෙළෙඳපලේ අවශ්‍යතා සමග ගැලපෙන ගුණාත්මකභාවයෙන් පිරිපුන් ශ්‍ර‍මිකයෙක් බිහිකිරීම පිළිබඳ සහතික කරනු ලබයි.
මෙම සංශෝධිත තත්ත්ව කළමණාකරන පද්ධතිය සකස් කර ඇත්තේ ISO 9001:2008 and SLS IWA 2:2007 යන ජාත්‍යන්තර ප්‍ර‍මිතීන් පාදක කරගෙනය. ISO ජාත්‍යන්තර ප්‍ර‍මිතීන්ට අනුව සංශෝධිත පනතේ අනිවාර්යෙන් සපුරා ගැනීමට අවශ්‍ය ප්‍ර‍ධාන අංශ 06 ක් පවතී. ඒවානම්,
01. ලිපි ලේඛණ පාලනය
02. වාර්තා පාලනය
03. අභ්‍යන්තර විගණනයන්
04. නොගැලපීම් පාලනය කිරීම
05. නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාවන් පාලනය
06. අනාගතයේ සිදුවිය හැකි නොගැලපීම් පාලනය කිරීම.

ඉහත දැක්වෙන ප්‍ර‍ධාන අංශ 06 සමග සමගාමීව පහත දැක්වෙන වැදගත් ක්‍රියාවලීන් ද පුහුණු ආයතන මගින් ක්‍රියාත්මක කල යුතු වේ.

අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරකම්, පුහුණු උපකරණ සහ ද්‍ර‍ව්‍ය නිවැරදිව පවත්වා ගැනීම, පුහුණු පරිසරය සහ යටිතල පහසුකම් සුදුසු පරිදි පවත්වා ගැනීම, (ආරක්ෂක ක්‍ර‍මවේදයන්ද මේ යටතේ පවතී), ජාතික නිපුණතා සම්මත සහ විෂයමාලාවන් අවශය පරිදි පවත්වා ගැනීම, අඛණ්ඩ සහ අවසන් ඇගයීම් නිසිපරිදි පවත්වා ගැනීම, පුහුණුව සැපයීමේ ක්‍ර‍මවේදය නිසිපරිදි පවත්වා ගැනීම, සිසුන් බඳවාගැනීමේ ක්‍ර‍මවේදය, ගණුදෙනු කරුවන් තෘප්තිමත් කිරීම සහ මූල්‍ය පාලනය.

ISO- IWA ජාත්‍යන්තර ප්‍ර‍මිතීන්ට අනුව ප්‍ර‍ධාන අංශ 06 සහ ක්‍රියාවලීන් 09ක් පුහුණුව සැපයීම සඳහා කටයුතු කරන අතර මෙය `SIX by NINE’ matrix වශයෙන් හඳුන්වයි.
p1
රූපය- වෘත්තීය අධ්‍යාපනයේ තත්ත්ව ආරක්ෂණය සඳහා, නිශ්පාදන/සේවා ප්‍රවේශය සහ ක්‍රියාවලි ප්‍රවේශය.

සංශෝධිත තත්ත්ව කළමණාකරණ පද්ධතියේ වැදගත්කම
සංශෝධිත තත්ත්ව කළමණාකරන පද්ධතිය (SIX by NINE matrix) ISO ජාත්‍යන්තර ප්‍ර‍මිතීන්ට අනුව (ISO 9001:2015) සකස් කර ඇති ඇති අතර එහිදී අවධානම් කළමණාකරණය සහ ඇගයීම, අවස්ථාවන්, වෙනස් වීම් සඳහා සැලසුම්කරණය පිළිබඳව ද අවධානය යොමුකර ඇත. තවද මෙම සංශෝධිත තත්ත්ව කළමණාකරන පද්ධතිය වෘත්තීය අධ්‍යාපනයේ නිෂ්පාදන/ සේවා ප්‍රවේශය මෙන්ම ක්‍රියාවලි ප්‍රවේශයේ අවශ්‍යතා එනම් ආයතන ලියාපදිංචි කිරීම් සහ පාඨමාලා ප්‍ර‍තීතන කටයුතු සඳහා ද තිරසර දායකත්වයක් සපයනු ලබයි. එම නිසා ආයතන ලියාපදිංචි කිරීම් සහ පාඨමාලා ප්‍ර‍තීතන කටයුතු තත්ත්ව කළමණාකරන පද්ධතියේ විගණනයන්ට සමගාමීව සිදුකරනු ලබයි.

(Visited 665 times, 1 visits today)

Leave us a Comment

Translate »