1990 අංක 20 දරණ තෘතියික හා වෘත්තීය පනතට අනුව 1991 දී ස්ථාපිත කරන ලද තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන ‍‍‍‍කොමිෂන් සභාව (TVEC) ‍‍ලෙස ජනප්‍රියට පත් වි ඇත. ඉන් අනතුරු ව 1999 තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන ‍‍‍‍පනතට අනුව ප්‍රතිසංවිධානය කරන ලදි.

 

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් ක්‍රමය  

මුලික පුහුණුව (මට්ටම 02) දේශිය හා විදේශිය සේවා නියුක්තිකයන්

 
රැකියා අවස්ථා වැඩිකිරීම සදහා වු මාස 3 කෙටි කාලීන NVQ 3 වන මට්ටමේ පාඨමාලා  
සංයුක්ත සැලැස්ම 2011-2015  
පුරවසි සේවාලාභි ප්‍රඥප්තිය  
ජාතික නිපුණතා සම්මත  
ඇගයීම් කරුවන් ලැයිස්තුව  
NVQ සහතික විස්තර  
 
NVQ චක්‍රලේඛණ  
a තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යපන පනත  
a පුහුණු උපාධිධාරීන් පිළිබඳ සෙවුම් අධ්‍යයනය  
a ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් පිළිබඳ NVQ ඇගයීම්කරුවන් පත්කිරීම  
a පුරප්පාඩු

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

දුරකතන අංකය: +94(0)115849291 ‍ෆැක්ස්: +94(0)112555007 විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය: info@tvec.gov.lk
නිපුණතා පියස, තෙවන මහල, 354/2, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ 05.