වෘත්තීය පුහුණු අධ්‍යාපන ආයතනයක් පවත්වාගෙන යන, පාලනය කරන ඕනෑම කෙනෙකු එම ආයතනය කොමිෂන් සභාවේ ලියා පදිංචි වීම සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතුය. ලියා පදිංචි වීම සඳහා අයදුම්පත් කාර්යාලයට පැමිණ හෝ කොමිෂන් සභාවේ වෙබ් පිටුවෙන් බාගත කළ හැකිය. අයදුම් කරුවන් වඩාත් නිවැරදි සහ සත්‍යය තොරතුරු අවශ්‍ය විට අදාල ලිපි ලේඛන සමග ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් ලැබුණු විට තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් නිල වශයෙන් ආයතනය බැලීමට පැමිණෙනවා ඇත. පැමිණ විමර්ශනය කරනු ලැබේ. ආයතනය බැලීමට පැමිණෙන නිලධාරීන් ආයතනයේ සංවර්ධන සැලැස්මද ඇතුලුව 1995 සැප්තැම්බර් මස 7 වන දින පළවු අතිරේක ගැසට්(887/8) නිවේදනයේ දැක්වෙන පරිදි මනාව අවශ්‍ය කරන තත්වයේ පවතීද යන්න අධීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

 
 
 

ලියාපදිංචිය  
 

ප්‍රතීතනය  
 

තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතිය  
 

සම්බන්ධවීම  
       
   

 
     
     
       
   

 
     
     
       
       
       
 
 
 
 
 
 
 
  ආයතනය පහත සඳහන් අංගයන්ගෙන් සමන්විත දැයි ඇගයීම් කරනු ලැබේ.
 
  1. විෂය ධාරාව සහ පාඨමාලා උපකරණ

  2. පුහුණුව බෙදා හැරීම සහ ඇගයීම් කරණය.

  3. කාර්ය්‍ය මණ්ඩලයේ පළපුරුද්ද, සුදුසුකම් සහ ශික්ෂණ විද්‍යාත්මක හැකියාව.

  4. සවිස්තරාත්මක පුහුණු පහසුකම්.

  5. කළමනාකරණය හා වාර්තා පවත්වාගෙන යාම.

  6. ශිෂ්‍ය සුභසාධනය සහ වෙනත් උපකාරක සේවා.

 
 
 
 
 
 

ආයතනය ඇගයීමෙන් අනතුරුව කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ වාර්ථාවට අනුව කොමිෂන් සභා පනතේ අංක 14(4) අනුව කොමිෂන් සභාවට සුදුසු වර්ගයක් යටතේ ආයතනය ලියාපදිංචි කිරීමට නිර්දේශ කෙරේ.

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කොමිෂන් සභා නිර්දේශයට අනුව ආයතනය ලියාපදිංචි කරනු ලැබේ.

ආයතනය පරීක්ෂා කිරීමට යන විට පහසුකම් ප්‍රමාණවත් තරම් නොවු විට අයදුම්පත අවලංගු කරනු ලබන අතර, අවශ්‍ය කරන තරම් පහසුකම් නොමැති බව ආයතනයට දන්වන අතර ඉන් අනතුරුව නැවත ලියාපදිංචිය සඳහා ගාස්තු හා තැවත ඇගයීම් ගාස්තු ගෙවිය යුතුය.

 
 
 
 
 
  කාර්මික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන පුහුණු ක්ෂේත්‍රයේ තත්ත්ව සහතික කරණය.
 

තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව කාර්මික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන පුහුණු ක්ෂේත්‍රයේ තත්ත්ව සහතික කරණය පිළිබද වගකිව යුතුය. තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව තත්ත්ව සහතික කිරීමේ ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියාවලිය මගින් කාර්මික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට උසස් ගුණාත්මක තත්වයකින් යුත් කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට සහ නියමුවන්ට උසස් තත්වයේ හැකියාවන් ඇති පිරිස ලබා දීම සිදුවේ. කාර්මික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන පුහුණු ක්ෂේත්‍රයේ තත්ත්ව සහතිකය පහත සඳහන් අංග ලක්ෂණ වලින් යුක්තවේ.

 
 
 
  • කාර්මික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන පුහුණු ආයතනය ලියාපදිංචිය.

  • පාඨමාලා ප්‍රනීතනය.

  • තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම.

  • ආයතනික තත්ත්ව විගණනය.

 
 
 
     
     
       
 

දුරකථන: +94(0)115849291 ‍ෆැක්ස්: +94(0)112555007 විද්‍යුත් තැපැල්: info@tvec.gov.lk
නිපුණතා පියස, තෙවන මහල, 354/2, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව.